2020

 • SympleGraph: Distributed Graph Processing with Precise Loop-carried Dependency Guarantee
  Youwei Zhuo, Jingji Chen, Qinyi Luo, Yanzhi Wang, Hailong Yang, Depei Qian, Xuehai Qian
  PLDI 2020
 • Prague: High-Performance Heterogeneity-Aware Asynchronous Decentralized Training
  Qinyi Luo, Jiaao He, Youwei Zhuo, Xuehai Qian
  ASPLOS 2020

2019

 • HOP: Heterogeneity-Aware Decentralized Training
  Qinyi Luo, Jinkun Lin, Youwei Zhuo, Xuehai Qian
  ASPLOS 2019

2018

 • CSE: Convergence Set Based Enumerative FSM
  Youwei Zhuo, Jinglei Cheng, Qinyi Luo, Jidong Zhai, Yanzhi Wang, Zhongzhi Luan, Xuehai Qian
  MICRO 2018
 • CounterMiner: Mining Big Performance Data from Hardware Counters
  Yirong Lv, Bin Sun, Qinyi Luo, Zhibin Yu, Xuehai Qian
  MICRO 2018

Prior to 2018

 • Transfer Learning between Concepts for Human Behavior Modeling: An Application to Sincerity and Deception Prediction
  Qinyi Luo, Rahul Gupta, Shrikanth Narayanan
  Interspeech 2017